Top / example / Base64エンコード/デコード
/
Base64エンコード/デコード

目次

概要

Base64エンコード/デコード

/* スクリプトのロード */
Scripts.execStorage("ktl/Encoding.tjs");

var oct = <% DE AD BE AF %>;
var encoded;

/* オクテット列をBase64エンコード */
encoded = Encoding.base64EncodeToString(oct);
Debug.message("Base64エンコード : " + encoded);

/* Base64エンコードされた文字列をデコード */
if (Encoding.base64DecodeToOctetData(encoded) === oct) {
    Debug.message("正常にデコードされました。");
}